Diploma behaald in een EU-lidstaat

Wie Belg is of onderdaan van een andere EU-lidstaat en in een andere EU-lidstaat dan België zijn rechtendiploma behaalde, kan in België deelnemen aan de bekwaamheidsproef en zo toegang krijgen tot het beroep van advocaat. Daar zijn een aantal voorwaarden aan verbonden.

Nog geen stage

Als u nog geen advocatenstage gevolgd hebt in het land waar u uw diploma behaalde, moet u enkele documenten kunnen voorleggen en moet u slagen voor de bekwaamheidsproef. Nadien kunt u zich inschrijven op de lijst van de stagiairs aan een balie van uw keuze.

Wel stage maar nog geen tableau

Als u uw stage reeds voltooid hebt in het land waar u uw diploma behaalde, maar er nog geen tableauadvocaat bent, dan moet u enkele documenten kunnen voorleggen en moet u slagen voor de bekwaamheidsproef. Nadien kunt u in België de eed afleggen en wordt u ingeschreven op het tableau. U bent dan vrijgesteld van de stageverplichtingen.

Documenten die u moet voorleggen

  1. Diploma dat toegang verleent tot de advocatuur in uw land van herkomst, ofwel civiel effect bezit, wat betekent dat men wordt toegelaten tot de eedaflegging en de stage. Indien uw diploma geen civiel effect heeft, kunt u niet deelnemen aan de bekwaamheidsproef.
  2. Bewijs van goed zedelijk gedrag
  3. Getuigschrift waaruit blijkt dat u nooit failliet bent gegaan
  4. Getuigschrift waaruit blijkt dat u nooit handelingen heeft verricht die aanleiding kunnen geven tot opschorting of verbod van de uitoefening van het beroep van advocaat (een ernstige fout bij de uitoefening van het beroep van advocaat of een misdrijf)
  5. Lijst van de onderwerpen waarover u bent ondervraagd om uw diploma/getuigschrift/andere titel te behalen
(art. 428bis Ger.W.)

Bekwaamheidsproef

U moet slagen voor de bekwaamheidsproef, georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies, wanneer uw gevolgde opleiding verband houdt met vakgebieden die wezenlijk verschillen van die waarop het Belgische rechtendiploma betrekking heeft, tenzij de kennis die u heeft verworven tijdens uw beroepservaring die verschillen geheel of gedeeltelijk ondervangt.

Meer info

Wel al op tableau

Als u reeds tableauadvocaat bent in het land waar u uw diploma behaalde, dan kunt u in België ofwel het beroep van advocaat uitoefenen onder de titel van uw land van herkomst, ofwel de Belgische beroepstitel verkrijgen. Beide opties kennen enkele voorwaarden.

  1. Als u het beroep van advocaat wil uitoefenen onder de beroepstitel van uw land van herkomst moet u zich inschrijven op het tableau en aan de raad van de Orde het bewijs van uw inschrijving bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst bezorgen. Dat bewijs mag niet ouder zijn dan drie maanden. U moet uw lidmaatschap bij die bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst ook handhaven (art. 477quinquies, §2 Ger.W.). Dan kan u in België dezelfde beroepswerkzaamheden uitoefenen als een in België gevestigde advocaat. Opgelet, u mag onder geen beding de Belgische beroepstitel hanteren. Voor handelingen van vertegenwoordiging en verdediging in recht moet u samenwerken met een advocaat die ingeschreven is op het tableau en vóór de zitting door die advocaat voorgesteld worden aan de voorzitter van het gerecht waarbij u optreedt (art. 477sexies, §1 Ger.W.).
  2. Als u de Belgische beroepstitel wil verkrijgen dan moet u slagen voor de bekwaamheidsproef. Als u reeds drie jaar werkelijk en regelmatig een werkzaamheid in het Belgisch recht, met inbegrip van het gemeenschapsrecht, hebt verricht (onder uw oorspronkelijke beroepstitel), dan kunt u om uw inschrijving op tableau verzoeken en moet u de bekwaamheidsproef niet meer afleggen. U moet dat wel kunnen bewijzen aan de raad van de Orde en hem alle nodige inlichtingen en stukken over het aantal en de aard van de behandelde dossiers bezorgen (art. 477nonies Ger.W.). U mag dan zowel de Belgische titel van advocaat gebruiken, als uw oorspronkelijke titel, indien u uw inschrijving bij de bevoegde autoriteit van de lidstaat van herkomst behoudt. Als u uw inschrijving daar niet behoudt, kunt u enkel het beroep van advocaat uitoefenen onder de Belgische beroepstitel.